Klachtenprocedure De Wolf Training & Advies

De Wolf Training & Advies streeft naar het verrichten van zeer hoogwaardige dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze opdrachtgevers. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities

De Wolf Training & Advies bestaat uit een eenmanszaak met één eigenaar te weten: Arjan de Wolf.

Klacht:
Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) opdrachtgever over de activiteiten van De Wolf Training & Advies dan wel samenwerkingspartners waarmee De Wolf Training & Advies een opdracht gezamenlijk uitvoert.

Opdrachtgever:
Elke afnemer van een dienst van De Wolf Training & Advies.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Het adres vindt u achterin dit document. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een eventueel referentienummer van De Wolf Training & Advies
  • de datum waarop u uw brief verstuurt
  • een beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

3. Behandeling kacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Door deze brief wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover binnen deze termijn van 15 werkdagen schriftelijk bericht.

Indien uw klacht gericht is tegen de eigenaar van De Wolf Training & Advies, dan wordt uw klacht beoordeeld door een derde partij, te weten Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen. Het oordeel van Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht is voor De Wolf Training & Advies bindend.

4. Bezwaarprocedure

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling.

Mogelijke vervolgprocedure:
  • Op verzoek van beide partijen kan dan een arbiter of een arbitragecommissie worden aangewezen, die een afdwingbare uitspraak doet. De arbiter bepaalt hoe de oplossing eruit ziet.
  • Mediation of conflictbemiddeling. Bij mediation wordt door beide partijen een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die De Wolf Training & Advies en de opdrachtgever kan helpen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.
  • De burgerlijke rechter.

5. Toezicht en beheer

Binnen De Wolf Training & Advies ziet de eigenaar toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

6. Adres De Wolf Advies & Training

Uw brief voor De Wolf Training & Advies kunt u sturen naar:
De Wolf Training & Advies
Vätternkade 70
1060 PK Amsterdam

Artikel 12. Aansprakelijheid, bedrijfsgegevens

De Wolf Training & Advies spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en uit te voeren.

Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar medewerkers en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever of diens medewerkers.

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.